metodyka_100Metodyka instruktażu ogólnego

Skrypt zawiera kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego przez pracodawcę bądź osobę przez niego wyznaczoną Materiał zawarty w skrypcie jest tylko przewodnikiem po części teoretycznej, aczkolwiek dołożono starań, aby zawierał kompleksowa wiedzę z zakresu BHP wymaganą przy szkoleniu wstępnym. Pracownik, pracodawca udzielający instruktażu ogólnego musi mieć niezbędną wiedzę dotyczącą pracy na danym stanowisku w swoim zakładzie pracy jak również zasad i przepisów prawnych, które obowiązują w Firmie.

Więcej >>

bhp_sluzba_100Szkolenie okresowe dla pracowników biurowych

W formie samokształcenia kierowanego, zakończone rozwiązaniem testów Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej >>

bhp_sluzba_100Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, więc w zasadzie dla wszystkich osób zajmujących stanowiska kierownicze od niższego do wyższego szczebla. Szkolenie jest organizowane metodą samokształcenia kierowanego. Uczestnik otrzymuje materiały, w których ma praktycznie całą niezbędna wiedzę do przyswojenia. Materiał zawiera również spis ustaw i norm niezbędnych w BHP. Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej >>

wysokosc_100Szkolenie BHP dla osób pracujących na wysokości

Szkolenie ma na celu poprawę stanu BHP. Utrwala wiedzę na temat obowiązków, jakie należy spełnić przy wykonywaniu prac na wysokości, jak i metod ochrony przed upadkiem z wysokości, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), a w przypadku prowadzenia robót budowlanych, przedstawiono je w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Więcej >>

metodyka_100Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy będą wykonywali zadania służby BHP. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  • zatrudnia do 10 pracowników albo
  • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Więcej >>

p-pom_100 Pierwsza Pomoc

W codziennym życiu każdego z nas, może mieć miejsce sytuacja wymagająca udzielenia pierwszej pomocy. Nagłe zachorowanie, wypadek w domu, w pracy, podczas zajęć sportowych czy na ulicy – to tylko niektóre ze zdarzeń, jakim corocznie ulega wielu ludzi, dotyczyć to może zarówno  nas jak i naszych bliskich. Często szybkie i fakchowe udzielenie pierwszej pomocy decyduje o zdrowiu, a nawet o życiu człowieka. Do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego poszkodowany może liczyć jedynie na pomoc przypadkowych osób. Takiej pomocy oczekuje każdy z nas. Udzielenie jej jest prawnym obowiązkiem określonym artykułem 162 kodeksu karnego, który w całości brzmi następująco:

Więcej >>

giodo-001Ochrona Danych Osobowych GIODO

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem, każdy kto przetwarza dane osobowe ma obowiązek zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Sposób ochrony oraz pełną dokumentację regulują zapisy ustawy oraz rozporządzenia.

Więcej >>