Metodyka instruktażu ogólnego

metodyka_100

Metodyka instruktażu ogólnego

Skrypt zawiera kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego przez pracodawcę bądź osobę przez niego wyznaczoną Materiał zawarty w skrypcie jest tylko przewodnikiem po części teoretycznej, aczkolwiek dołożono starań, aby zawierał kompleksowa wiedzę z zakresu BHP wymaganą przy szkoleniu wstępnym. Pracownik, pracodawca udzielający instruktażu ogólnego musi mieć niezbędną wiedzę dotyczącą pracy na danym stanowisku w swoim zakładzie pracy jak również zasad i przepisów prawnych, które obowiązują w Firmie.

Większość szkoleń i przekazywanej wiedzy powinna podlegać ewaluacji w celu określenia jej poziomu jak również jej przydatności w naszym zakładzie i na danych stanowiskach pracy. Podczas prowadzenia instruktażu nie jest koniecznym wprowadzanie specjalistycznych form dydaktycznych, jednak należy podkreślić, że stosowanie środków dydaktycznych pomagających zapamiętać przekazywaną wiedzę jest bardzo przydatne. Wskazane jest, aby osoba prowadząca instruktaż dysponowała pomocami dydaktycznymi np. fotografiami najlepiej z sytuacji, które miały miejsce w zakładzie i które obrazują poruszaną tematykę.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone równie: dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

  • a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
  • b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
  • c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
  • d) samodzielna prace instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
  • e) sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika. Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.