Pierwsza Pomoc

p-pom_100Pierwsza Pomoc

W codziennym życiu każdego z nas, może mieć miejsce sytuacja wymagająca udzielenia pierwszej pomocy. Nagłe zachorowanie, wypadek w domu, w pracy, podczas zajęć sportowych czy na ulicy – to tylko niektóre ze zdarzeń, jakim corocznie ulega wielu ludzi, dotyczyć to może zarówno  nas jak i naszych bliskich. Często szybkie i fachowe udzielenie pierwszej pomocy decyduje o zdrowiu, a nawet o życiu człowieka. Do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego poszkodowany może liczyć jedynie na pomoc przypadkowych osób. Takiej pomocy oczekuje każdy z nas. Udzielenie jej jest prawnym obowiązkiem określonym artykułem 162 kodeksu karnego, który w całości brzmi następująco:

& 1.

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

& 2.

Nie popełnia przestępstwa, kto udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji.

Jest to także obowiązek moralny, bo kto oczekuje tej pomocy od innych musi być w stanie tę pomoc świadczyć. Konieczne jest więc, aby jak najwięcej osób znało zasady udzielania pierwszej pomocy mogąc jej fachowo udzielić, zanim zjawi się wykwalifikowany personel medyczny lub osoby do tego powołane.

ZAKŁAD PRACY A PIERWSZA POMOC

W każdym zakładzie pracy powinny być osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Obowiązek w tym zakresie ciąży na pracodawcy i wynika on zarówno z Kodeksu Pracy jaki i rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl art.2091 $1 pkt 2 k.p. pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz w zakresie ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Pracownicy powinni być wcześniej przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza Pomoc  to zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nałgeo ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).