Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami

bhp_sluzba_100Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, więc w zasadzie dla wszystkich osób zajmujących stanowiska kierownicze od niższego do wyższego szczebla. Szkolenie jest organizowane metodą samokształcenia kierowanego. Uczestnik otrzymuje materiały, w których ma praktycznie całą niezbędna wiedzę do przyswojenia. Materiał zawiera również spis ustaw i norm niezbędnych w BHP. Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, jej aktualizacja jak również uzupełnienie w zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywana praca

Tematyka szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r obejmuje:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  - ochrony pracy kobiet i młodocianych
  - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  - szkolenia bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
  - problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 5. Organizacja i metodyka szkolenia bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia
 8. społeczne pracowników)
 9. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) (tekst ujednolicony)